« обратно към началната страница

Качване на логоЗа да подкрепите наистина кампанията,
моля, залепете зеления стикер на видно място!


« изтегли стикера от тук »
* Име на Вашата организация:


* Населено място:


* E-mail (не се публикува):


* Изберете лого от Вашия компютър:

Най-добър размер 400x400px и по-големи
Позволени формати: jpg, jpeg, png, gif


* Съгласен съм с общите условия

* Въведете числото три
Общи условия за използване на интернет сайта www.otvoriochi.com
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да поставите (качите) своето име или лого в уебсайта www.otvoriochi.com. Общите условия представляват ДОГОВОР между Вас и АДМИНИСТРАТОРА на otvoriochi.com, с който договор получавате правото да използвате безплатно услугите на уебсайта за лични и нетърговски цели, при спазване на условията по-долу. Чрез натискане на бутона за регистрация „Качване”, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този уебсайт.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"УЕБСАЙТ" се нарича за краткост сайта www.otvoriochi.com;
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта;
"АДМИНИСТРАТОР" е упълномощено физическо лице, което следи спазването на правилата на Общите условия и доброто състояние на Уебсайта;
"ЛОГО" – това е фирменият знак, който юридическите лица представляват;
"КАЧВАНЕ НА ЛОГО" – поставянето на Логото в предвиденото за това място на Уебсайта, по правилата, определени и показани в Уебсайта;
"СТИКЕРЪТ" – зеленият знак, изобразяващ куче от брайлови точки, който се вижда най-отгоре на началната страница на Уебсайта.

"УСЛУГА/И" на Уебсайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър ресурси/данни на сайта;
  • възможност за безплатно изтегляне/download на Стикера от Уебсайта;
  • създаване възможност за подкрепа на дейността и целите на Уебсайта от физически лица, чрез изписване на техните три имена;
  • създаване възможност за подкрепа на дейността и целите на Уебсайта от юридически лица, чрез поставяне на логото на фирмата, която представляват;
  • получаване на email – само в случай, че трябва да бъдете уведомени от Администратора на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

ІІ. Цели на Уебсайта
Уебсайтът www.otvoriochi.com има нетърговска цел, което означава, че не продава някакъв продукт, не утвърждава марка в търговската мрежа и не е създаден с цел извличане на печалба. Той е създаден от морални съображения – все още в България има обществени места, където не се допускат кучета-водачи на незрящи хора. В чл. 38, т.3 и чл. 34, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания е предвидено, че слепите хора имат право да посещават всички обществени места с техните кучета водачи. Целта на Уебсайта е да се промени негативната обществена нагласа спрямо кучетата водачи и да стане възможно незрящите хора, придружавани от такива животни, да имат достъп до всички обществени места.

Уебсайта и създателите му дават възможност на абсолютно на всяко физическо или юридическо лице да сваля безплатно Стикера. Той може да бъде приложен навсякъде, стига да не пречи по някакъв начин на целите на Уебсайта, посочени по-горе.

Само за юридически лица: ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че няма право да КАЧВА СВОЕТО ЛОГО в Уебсайта, без да подкрепя истински кампанията – в този смисъл ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да залепи Стикера на кампанията на входа/входовете на обществените места, които той управлява. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да изтрива качено лого без предупреждение, в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е закачил Стикера на упоменатите за това места, а само е използвал Уебсайта за рекламна цел. Качването на Лого в Уебсайта е напълно безплатно.

ІII. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и АДМИНИСТРАТОРЪТ. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено ако вашите цели съвпадат с целите на Уебсайта. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да премахне/изтрие незабавно и без предупреждение каченото от вас Лого или име, в случай, че то вреди по някакъв начин на добрия тон. На Уебсайта не се допуска участието и разпространението на изображения и текстове, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: лога и материали, които подтикват към порнография или насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки и материали с откровено еротично съдържание, както и материали, предназначени пряко или косвено за малолетни и непълнолетни лица. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на ПОТРЕБИТЕЛ, който действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, правилата за ползване на сайта, морала и добрите нрави.

IV. Авторски права
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да КАЧВА ЛОГО на Уебсайта само ако има съответните авторски права върху логото. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че потребител е качил на Уебсайта лого, за чието използване не притежава права. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за истинността на потребителското си име или каченото лого в сайта, ако то засяга права на трети лица и в частност – право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена търговска марка, лого или други права на интелектуалната собственост. Когато качвате фирмено лого или трите си имена в Уебсайта, Вие се съгласявате те да бъдат гледани от всички потребители. АДМИНИСТРАТОРЪТ се задължава, при поискване чрез имейл от юридическото или физическо лице, да премахне при първа възможност неговото лого или име от Уебсайта. Всички права на Уебсайта са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Уебсайта са обект на закрила по Закон за авторското право и сродните му права. Всяко нерегламентирано използване на обекти на авторски права представлява нарушение, което има за последица възникване на гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност съгласно българското законодателство.

V. Конфиденциалност
С регистрацията си в otvoriochi.com, вие се съгласявате АДМИНИСТРАТОРЪТ да публикува вашето потребителско име или лого. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Разкриване на вашите данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

VІ. Органичаване на отговорността
АДМИНИСТРАТОРЪТ прави всичко възможно, за да поддържа информацията на Уебсайта вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за последиците, в т.ч. вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта. Цялата информация на Уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на АДМИНИСТРАТОРЪТ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този Уебсайт. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
АДМИНИСТРАТОРЪТ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта. Администраторът на Уебсайта otvoriochi.com НЕ носи отговорност за лица, които са се регистрирали с неистински данни.

VIІ. Услуги, изискващи регистрация
АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

  • Възможност физически лица да публикуват своето име в подкрепа целите на Уебсайта;
  • Възможност юридически лица да публикуват своето фирмено Лого;
  • Възможност ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изтрие качени от него преди това материали;

С вашето участие в Уебсайта, вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия. Чрез вашата регистрация Вие се съгласявате да получавате съобщения по е-mail, касаещи www.otvoriochi.com и дейността на Уебсайта.

VIІI. Промени
АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Внимание: Всички разходи, свързани с участието на всеки потребител в постигането на горепосочените на Уебсайта цели, като достъп до Интернет, проведени самоинициативи и др., са за сметка на самия потребител.

Уебсайтът www.otvoriochi.com принадлежи на фондация Очи на четири лапи и се администрира от Студио Кипо. За контакти: info@otvoriochi.com